Avís legal

 

Condicions Generals de lloguer:

 

Al fer una reserva entraran en vigor les següents condicions generals que regirán el contracte de lloguer entre vostè i Costa Brava Si Lloguer Turistic S.L., a partir d’aquest moment denominada l’Agencia.

Vostè podrà fer la seva reserva per internet. Rebrà per escrit el contracte de lloguer de vacances, a on constaran les seves dades, la data que reserva, l’import a pagar i la forma de pagament.

Disposarà  de 3 dies per fer el pagament del 30% del import total del lloguer.

Al fer el primer pagament l’inquilí/client declara al mateix moment que ha llegit i comprès les condicions generals de l’Agència i que les accepta.

L’import pendent es pagarà com a molt tard un mes abans de la data d'arribada. No es farà entrega de les claus, fins que hagi abonat el total de l’import.

L’Agencia es reserva el dret de cancel·lar la reserva, si passats 3 dies des de l’enviament del contracte, no ha rebut el pagament del 30% corresponent.

Els preus que apareixen al realitzar una reserva, son preus per nit i allotjament.

L’estada mínima en temporada alta dependrà de cada propietat, amb entrada i sortida especificada a cada allotjament. També podeu confirmar amb l’Agència la possibilitat de llogar menys nits i la possibilitat de entrades o sortides en dies diferents.

A part del preu del lloguer, el llogater haurà d’abonar obligatòriament a la seva arribada , la fiança, la taxa turística, i la neteja final, que seran específics per cada propietat.

L’hora d’arribada serà entre les 16h i les 19h. Si no pogués arribar en aquest horari, ha de concretar amb l’Agencia la seva hora d’arribada.

L’hora de sortida serà abans de les 10h. S’haurà de concretar l’hora de sortida amb l’Agencia durant la seva estada.

En cas de que el client anul·li la reserva les condicions seran les següents:

- Cancel·lació gratuïta fins a 30 dies abans de l'arribada

- Cancel·lació dins dels 30 dies abans de l'arribada no reemborsable.

Si el client no ocupa l’allotjament turístic, l'Agència té la obligació de mantenir la serva reserva durant 48h. Si durant aquest interval de temps el client confirma la seva arribada, podrà gaudir del temps restant de la reserva sempre que estigui pagada en la seva totalitat.

La cancel·lació es considera efectuada en el moment que l’Agència ha rebut la cancel·lació per escrit.

En casos de força major o impossibilitat sobrevinguda de l’immoble per l’allotjament del client, l’Agència li oferirà la possibilitat d'optar (sempre que sigui possible), entre substituir l’allotjament per un altre de característiques similars o bé cancel·lar el contracte, retornant l’import total entregat pel client fins al moment.

El llogater semprte haurà de liquidar l’import pendent abans de rebre les claus de l’immoble.

L'ocupació de l’immoble es limitarà al número de persones que es fan constar al contracte. L’agencia podrà impedir l’entrada a l’allotjament en cas de sobrepassar el número permès.

Si l’inquilí causés danys a la vivenda, aquests seran descomptats de la fiança. Si els danys fossin per un import major a la fiança abonada, l'inquilí haurà de pagar la diferència al mateix moment de rebre l’import total dels danys causats per escrit per part de l’Agència.

L’inquilí té l'obligació de deixar l’immoble recollit i en les condicions que el va trobar.

L’inquilí ha de respectar al veïns i les normes de la comunitat de propietaris. En cas de negligència o comportament inadequat l'Agència es reserva el dret d'anul·lar el contracte de lloguer amb efecte immediat i sense avisar amb anterioritat. En aquest cas, l’Agència no tindrà l'obligació de tornar l’import del lloguer pagat pel client.

En relació amb l’ús de piscines, els menors d'edat han d’estar vigilats en tot moment per un adult. L’inquilí eximeix de qualsevol responsabilitat en aquest sentit a l’Agència i a la propietat.

Tot i que l’Agència controla rigorosament els seus allotjaments abans de cada canvi d’inquilí, podria passar que hi hagués algun desperfecte a l’immoble. En aquest cas el llogater haurà de comunicar-ho immediatament i com a molt tard 24 hores desprès de la seva arribada a l’immoble. L’Agència procedirà a realitzar el sanejament en un plaç raonable de temps.

L’Agència no es fa responsable d’una reclamació posterior quan vostè no hagi formulat la queixa dins del termini previst.

Si l’immoble reservat presenta deficiències greus sobrevingudes, que impedeixin el seu ús normal, L’Agència es compromet a buscar una solució alternativa de similars característiques i preu. Si no fós possible per falta d’immobles disponibles, es retornarà part de l’import de la reserva, segons el temps que hagi gaudit de l’allotjament, sense que es pugui atribuir a l’Agencia cap responsabilitat addicional.

L’Agencia no assumirà cap responsabilitat en els  casos següents:

-          Negligència o omissió de serveis imputables a tercers (Companyies de subministrament).

-          Funcionament incorrecte en piscines comunitàries, zones de joc infantils i instal.lacions esportives de qualsevol tipus, quedant l’ús d’aquestes sota la responsabilitat de l’usuari.

-          Robatoris als allotjaments.

-          Danys a persones o a les coses, ocasionats per causes de força major o contratemps imprevistos dels que l’Agència no pot respondre.

-          Obres alienes a la propietat o manifestacions públiques o privades.

A l’efectuar la reserva d’un immoble entraran en vigor les condicions generals indicades anteriorment, que regiran al contracte de lloguer de la temporada existent.

Aquestes condicions generals, juntament amb els preus indicats, es consideraran vàlides, tret d’error tipogràfic.

 

Les presents condicions generals i el contracte entre el llogater i l’Agència es regiran, interpretaran i s’executaran segons la Llei Espanyola, sotmetent-se als tribunals de Sant Feliu de Guíxols (Girona), renunciant des d'aquest moment al fur que per raó de domicili present o futur els pogués correspondre.